Hoitohenkilökunnalle mittari iäkkään lääkehoidon riskien arviointiin

Säännöllisen kotihoidon piirissä on yhä huonokuntoisempia, monisairaita ja monilääkittyjä iäkkäitä. Tutkimusten mukaan yli 65-vuotiailla on jopa nelinkertainen riski joutua lääkehaitan vuoksi sairaalaan. Myös kuolemaan johtavat lääkehaittatapahtumat kasaantuvat iäkkäille.

Kotona asuvien iäkkäiden turvallinen lääkehoito edellyttää hyvin koordinoitua moniammatillista toimintamallia. Lisäksi tarvitaan osaamista ja työkaluja niiden iäkkäiden tunnistamiseksi, joilla on riski saada lääkehoidon ongelmia. 

Helsingin ja Turun yliopistojen yhteistyönä kehitetty iäkkään lääkehoidon riskien arviointimittari on kotihoidon lähi- ja perushoitajille tarkoitettu työkalu. Sen avulla selkiytetään tilanteita, joissa iäkkäitä on syytä ohjata jatkotoimenpiteisiin mahdollisten lääkehoidon ongelmien ratkaisemiseksi. Hoitohenkilökunta tarvitsee lyhyen koulutuksen mittarin käyttöön.

Työkalu on jaettu viiteen osa-alueeseen: potilaan perustiedot, lääkkeiden käyttö, terveydentila, hoitava lääkäri ja hoitolaitos, hoitoon sitoutuminen sekä luettelo olemassa olevista työkaluista, joita voidaan suositella lääkehoito-ongelmien ratkaisemiseksi  (esim. lääkehoidon kokonaisarviointi, koneellinen annosjakelu). Mittarin avulla lääkärille voidaan välittää yhdenmukaista, luotettavaa potilastietoa päätöksenteon tueksi. 

Uutiset

Lisää uutisia